Coach

Life coach, röst- och uttryckscoach

Behöver du hjälp med att hitta en väg framåt? Vill du hitta nya perspektiv och lösningar? Vill du arbeta med dig själv? Då kan life coaching vara för dig. Life coacher hjälper dig med framtidsplaner, ekonomi, relationer, karriär, drömmar, självbild, nervositet, hälsa och välmående och mycket mer. Coachning är inte terapi eller rådgivning, även om det kan vara terapeutiskt och mycket lärorikt. I coachning utgår vi från att du är expert på ditt eget liv och coachen finns till för att hjälpa dig hitta din egen fulla potential och inre vishet.

Mitt specialområde är röstcoachning – både för tal och sång – och coachning i uttryck och uppträdande. När du kommer till mig för röstcoachning fokuserar vi på ditt förhållande till din röst och närmar oss röstanvändning ur ett holistiskt perspektiv, inte endast teknik. Till uttrycks- och uppträdandecoachning kan du söka dig om du är talare, skådespelare, lärare, präst eller vem som helst annan som någon gång talar eller sjunger inför eller leder människor. Vi jobbar då på nervositet, att få sin röst att höras, att nå ut med sitt budskap, vara trovärdig eller något annat som just du har behov av.

Coachningen kan ske i mitt mottagningsrum i Borgå, på distans eller på en plats som för dig känns lugn och trygg. När det gäller grupper kan jag endast ta emot små grupper (max fem personer) i mitt mottagningsrum. Större grupper önskar jag att man ordnar med utrymmen själv.

Är du intresserad och vill veta mer? Du kan boka ett kostnadsfritt 30 minuter långt samtal där vi kort kan lära känna varandra och fundera hur jag kan hjälpa just dig. 

Röstcoachningen jag själv skulle ha behövt

Hela mitt liv har jag använt min röst mångsidigt. Livets utmaningar gav också utmaningar med rösten. Som röstcoach erbjuder jag nu det jag själv skulle ha behövt mitt i utmaningarna. När du kommer till mig för röstcoachning fokuserar vi på holistiskt välmående och på vilka olika sätt man kan påverka rösten. Vi börjar alltid från ditt förhållande till din egen röst. Visst tränar vi också teknik, men eftersom allt påverkar rösten närmar vi oss röstanvändning ur ett holistiskt perspektiv. Läs mer om min röstberättelse i bloggtexten "Min röstberättelse".

Kundrespons

Sagt om Rebecka som coach:

"Rebecka var en härlig frisk fläkt."

"Lugn, saklig, ett omtänksamt förhållningssätt."

"Rebecka hade en härlig närvaro och ett bra grepp om coachningen. Hon var mycket professionell, men varm. Hon kunde leda samtalet i rätt riktning, men lyssnande också noga på vad jag ville säga och på vilket sätt jag pratade om saker. Hon kunde också ställa frågor på ett trevligt sätt och erbjuda olika också kreativa tillvägagångssätt/alternativ för mina utmaningar."

"På ett fint sätt lugn och lyssnande och på riktigt närvarande."

"Hon kunde ta tag i saker och var uppmuntrande."

"Rebecka beaktade mina behov och det var lätt att jobba med henne. Hon var mycket varm och lättillgänglig, så vi kom igång genast från början. Hon var också mycket professionell."

Sagt om coachning med Rebecka:

"På ett härligt sätt fick jag nya perspektiv på många saker. Fick också motivation och distans till mycket."

"Jag fick mycket vägkost för att föra mitt liv i den riktning jag vill. Coachningen gav mig också självförtroende, eftersom många av mina utmaningar på olika områden i livet fick klarhet när jag pratade om dem, skrev om dem i de uppgifter vi gjorde och när vi gick igenom dem med Rebecka. Det fanns mycket bra och jag är mycket nöjd och tacksam för möjligheten att delta i coachningen. Tack så mycket!"

"Jag upplevde att man fick "bara vara" i situationen. Man skyndade inte iväg, utan det fanns utrymme."

"Jag upplevde att jag hade mycket nytta av coachningen och på fyra gången hann vi behandla flera områden av livet. Rebecka gav mig hemuppgifter som passade mitt sätt att jobba och som jag säkert kommer att ha nytta av resten av livet då jag kan återkomma till dem när det kommer utmaningar då livet förändras."

"Jag fick själv insikter."

"Det var en mycket trevlig och givande upplevelse och jag gick gärna till choachningen. Jag hade en del negativa fördomar om life coaching innan jag kom till coachningen och de försvann under processens gång." 

Life coach, vocal and performance coach

Do you need help finding a way forward? Do you want to find new perspectives and solutions? Do you want to work on yourself? In that case, life coaching might be something for you. Life coaching can be of help when thinking about future plans, economy, relationships, career, dreams, self-image, nervousness, health and wellbeing and much more. Coaching isn't therapy or counseling, but it can be very therapeutic and educational. In coaching you are the expert of your own life and the coach is only there to help you find your full potential and inner wisdom.

My areas of specialty are vocal coaching – both speech and singing – and performance coaching. With me as your vocal coach we not only practice techniques, but focus on your relationship with your own voice and look at speech and singing from a perspective of holistic wellbeing. Performance coaching can be of use if you're a speaker, actor, teacher, pastor or anyone else who sometimes speak or sing in front of or lead other people. We can then work on nervousness, reaching out with your message, being believable and authentic or something else you feel you need to work on right now.

I can coach you in my office in Porvoo, online or in a place that feels calm and safe for you. If you want coaching for a group you need to find a big enough place, since I can only receive small groups (maximum of five people) in my office.

Are you interested and want to know more? You can book a 30 minute introductory call free of charge and we can get to know each other and think about how I could be of service to you.

The vocal coaching I would have needed

All my life I've used my voice in multiple ways. The challenges in life also brought challenges to my voice. As a vocal coach I can now offer what I myself would have needed in the middle of my challenges. When I coach you we focus on holistic wellbeing and how you can affect your voice in many different ways. We always start from your relationship with your own voice. Of course, we also practice techniques, but since everything affects the voice we approach it from a perspective of holistic wellbeing. You can read more about my voice journey in the blog text "My vocal story".

Customer response

Said about Rebecka as coach:

"Rebecka was a lovely fresh breeze."

"Calm, pertinent, a considerate approach."

"Rebecka had a wonderful presence and a good grip on the coaching. She was very professional, but warm. She could lead the discussion in the right direction, but also listened carefully to what I had to say and the way I talked about things. She also managed to ask questions in a pleasant way and offer different, even creative tools/options for my challenges."

"Calm in a nice way and listening and truly present."

"She managed to take hold of things and was encouraging."

"Rebecka was good at considering my needs and it was easy to work with her. She had a warm nature and was easy to reach, so the process got a good start right from the beginning. SHe was also very professional."

Said about coaching with Rebecka:

"It was lovely to get new perspectives on many things. Motivation and distance to a lot of things."

"The coaching gave me a lot of tools and guidings how to take my life in a direction I want. I also improved my self esteem, when the coaching helped me realize a lot of things about my challenges in different areas of my life when I spoke about them wrote about them in the assignments I did and going through them with Rebecka. There was a lot of good stuff and I'm very pleased with the experience and grateful for the opportunity to take part in coaching. Thank you so much!"

"I felt that it was ok to simply be in the situation. There was no rushing, there was space."

"The coaching was very useful and we managed to cover several areas of life in only four sessions. Rebecka gave me home assignments that well suited my way of working and that will have use of for the rest of my life and I can return to them if challenges arise again through the changes of life."

"I got realizations."

"It was a very nice and rewarding experience and I always went to the coaching sessions in good spirit. I had some negative prejudice about life coaching before I took part in it, but they all disappeared through the process."